De inschrijvingen voor Kamp Foert zijn nu open. Meer info

Algemene voorwaarden

1. Bedrijfsinformatie

Deze website behoort toe aan de VOF Maina Koura. De maatschappelijke zetel is gevestigd te Koning Leopold III-straat 2 8520 Kuurne, met ondernemingsnummer BE 0766 333 751. De zaakvoerderder is Kelly Deriemaeker en zij is te bereiken via hey@kellyderiemaeker.be.

Deze Algemene Voorwaarden regelen de uitvoering van de bestelling bij de VOF Maina Koura. Deze voorwaarden sluiten alle voorwaarden van de opdrachtgever uit. Bij tegenstrijdigheden tussen de algemene voorwaarden van de klant en onderhavige voorwaarden, hebben deze laatste voorrang. Mondelinge afspraken zijn enkel geldig voor zover ze schriftelijk worden bevestigd aan de VOF Maina Koura.

2. Voorwerp

De prestaties van de VOF Maina Koura bestaan uit het verkopen van opleidingen, hierna gezamenlijk aangeduid als ‘(de) Opleidingen’.

Behoudens anders overeengekomen, aanvaardt de klant dat de Opleidingen standaardproducten zijn die niet specifiek voor haar behoeften gecreëerd werden. Bijgevolg aanvaardt de klant dat de VOF Maina Koura geen garantie geeft en geen verantwoordelijkheid op zich neemt met betrekking tot het vermogen van de Opleidingen om aan de specifieke behoeften van de klant te beantwoorden. De VOF Maina Koura neemt alle redelijke maatregelen om de klant te voorzien van zo volledig en juist mogelijke informatie, evenwel zonder enige garantie in dit verband.

3. Klantinformatie

De diensten en producten van de VOF Maina Koura zijn beschikbaar voor rechtspersonen en natuurlijke personen die de hoedanigheid hebben om een wettelijk bindend contract aan te gaan. Door bestellingen te plaatsen bij de VOF Maina Koura bevestigt de klant dat alle informatie die zij ons geeft correct en naar waarheid is.

4. Inschrijving en Aankoop

Elke inschrijving en aankoop van een Opleiding door de klant dient elektronisch of schriftelijk te gebeuren. Telefonische inschrijvingen worden niet aanvaard. De Overeenkomst tussen de VOF Maina Koura en de klant komt slechts tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging van de inschrijving van de klant door de VOF Maina Koura. Na deze bevestiging zendt de VOF Maina Koura een factuur.

5. Betalingsvoorwaarden

Behoudens andersluidend beding, zijn alle facturen contant betaalbaar. Elke factuur die niet betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een rente gelijk aan 1% per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire vergoeding ten belope van 15% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van € 100,00.

De VOF Maina Koura behoudt zich te allen tijde het recht voor om voor al haar verkopen het principe van voorafbetaling te gebruiken tegen de op dat ogenblik geldende verkoopprijs.

6. Prijzen

Alle opgegeven prijzen zijn inclusief btw. Prijzen zijn enkel geldig voor betreffende overeenkomst. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan inhoudelijke fouten (prijs, inhoud) op de website.

7. Auteursrechten

Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mag de inhoud en de documentatie van een opleiding niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of Algemene voorwaarden 3 opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mag de inhoud en de documentatie van een opleiding geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de VOF Maina Koura.

8. Annulatie

Elke annulering van de bestelling van een Online Opleiding door de klant dient schriftelijk te gebeuren binnen de 15 kalenderdagen na datum van bestelling en dient door de VOF Maina Koura te worden aanvaard. De bestelling van een Online Opleiding kan uitsluitend geannuleerd worden indien op het moment van annulering de Opleiding nog niet in gebruik is genomen.

In geval van annulering van de bestelling van een Online Opleiding is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de geannuleerde bestelling.

Digitale opleidingen en bestanden, welke worden aangekocht en onmiddellijk kunnen gedownload worden kunnen in geen geval worden geannuleerd en worden niet terugbetaald.

Na betaling van de bestelling, kunt u de cursus en/of digitaal bestand meteen lezen. Bij aankoop is er bijgevolg geen herroepingsrecht en stemt u in met directe levering. Paswoorden zijn steeds persoonlijk en zijn niet overdraagbaar. Elke inbreuk hierop zal aanleiding geven tot een schadevergoeding ter waarde van het volledig facturatiebedrag, onverminderd de gewone facturatie en onverminderd het recht om de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

9. Kosten Voor Ingebrekestelling en Aanmaning

De VOF Maina Koura is gerechtigd de kosten voor ingebrekestelling en aanmaning aan te rekenen. In zoverre de klant in gebreke blijft om één of meer uitstaande vorderingen ten aanzien van VOF Maina Koura te voldoen, kan VOF Maina Koura alle deelnames door de klant aan Opleidingen en/of de verdere uitvoering van Algemene voorwaarden 4 diensten/levering van producten opschorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd inclusief de toegevoegde schadevergoeding en verwijlinteresten.

10. Overmacht

De VOF Maina Koura zal alle redelijke maatregelen nemen teneinde de bestelde Opleidingen te laten plaatsvinden. De VOF is niet aansprakelijk indien bestellingen niet kunnen doorgaan om redenen die buiten haar macht liggen. Door onvoorziene of niet te vermijden omstandigheden (bv. omdat er wetswijzigingen zijn opgetreden, ziekte, telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis, tekortkomingen vanwege leveranciers en docenten van VOF Maina Koura), kan de VOF Maina Koura de Opleidingen annuleren, de inhoud, datum/data of de locatie wijzigen.

11. Aansprakelijkheid

Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door de VOF Maina Koura krachtens de Overeenkomst, is de aansprakelijkheid van de VOF Maina Koura beperkt tot de vergoeding die aan haar betaald werd voor haar diensten.

De VOF Maina Koura is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten. De VOF Maina Koura is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze Overeenkomst door de klant, noch is de VOF Maina Koura aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid.

Indien de aansprakelijkheid van de VOF Maina Koura wordt weerhouden, is de VOF Maina Koura er enkel toe gehouden de Opleiding te vervangen en, indien dit niet mogelijk is, de prijs terug te betalen.

12. Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing.

De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van bovenstaande bepalingen zal niet leiden tot de ongeldigheid en/of onafdwingbaarheid van andere bepalingen.

De VOF Maina Koura is niet verantwoordelijk voor het verlies van data of schade aan computers in het bedrijf.

Elk geschil dat voortvloeit uit de contractuele relatie tussen de partijen zal uitsluitend worden onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken en hoven van Kortrijk (België).